Services

ฝ่ายวิศวกรรมและสถานที่

งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

 • งานออกแบบ เขียนแบบปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร
 • งานออกแบบ เขียนแบบปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร
 • งานตรวจสอบระบบอาคารและซ่อมบำรุง
 • เสนอราคาและจัดจ้าง
 • ควบคุมโครงการก่อสร้างอาคารสถานที่
 • ซ่อมแซมด้านไฟฟ้าชำรุด
 • ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานอาคารสถานที่และโสตฯ

 • จัดเตรียมห้องประชุม
 • จัดสถานที่บริเวณทั่วไปสำหรับบุคคลภายนอกที่มาขอให้บริการสถานที่
 • ตาวจสอบความสะอาดบริเวรอาคารเรียนและสถานที่ต่างๆ
 • ควบคุมโครงการก่อสร้างอาคารสถานที่
 • ตรวจเช็คการทำงานของแม่บ้าน คนสวน
 • งานซ่อมบำรุงรักษารถ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ

 • จัดทำใบส่งตัว/หนังสือเลิกงานค่าสินไหมทดแทน กรณีนักศึกษาบาดเจ็บ/เสียชีวิตของนักศึกษา
 • จัดเก็บรายได้การขายอาหารและเครื่องดื่ม
 • จัดทำรายการวางบิล
 • จ่ายเงินสดย่อย ประจำวัน งานเงินเดือนและค่าจ้าง
 • จัดทำรายการเงินเดือน
 • จัดทำหนังสือรับรองภาษาหัก ณ ที่จ่ายประจำปี
 • ยื่นแบบ ภ.ง.ด 90/91
 • จัดทำรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม/เงินสำรองเลี่ยงชีพ/เงินประกันอุบัติเหตุ
 • จัดทำหนังสือรับรองหักเงินวมทบประจำปี
 • จัดทำใบส่งตัว
 • บริการด้านการขอเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
 • บริการด้านเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์
 • บริการด้านการเสนอซื้อ ซ่อมแซม
 • บริการด้านการยืมทรัพย์สินและแบบฟอร์มการยืมทรัพย์สิน

ศูนย์บริการนักศึกษา

 • คำนวน บันทึกอัตราค่าหน่วยกิจและค่าธรรมเนียมต่างๆ ลงระบบ eService
 • รับชำระค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 • ตรวจสอบและติดตามนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน