ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ชื่อ – สกุล :  ดร.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 335
E-mail :  sudaporn@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี  ศศ.บ. (สาขาวิชาการจัดการ)  สถาบันราชภัฎสงขลา
:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน :  2537  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
:  2538  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
:  2539  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริการธุรกิจ
:  2540 – ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ชื่อ – สกุล :  อาจารย์เพ็ญสุข  เกตุมณี
ตำแหน่งปัจจุบัน :  รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0344
E-mail :  pensuk@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒภาคใต้
:  ปริญญาโท สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์ทำงาน :

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ชื่อ – สกุล :  นางธมลวรรณ  บุญรนันท์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานพัฒนานโยบาย
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 118
E-mail :  tamonwan@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน :  –
ชื่อ – สกุล :  นางวิไลลักษณ์  ใฝ่จันทึก
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้างานบริหารจัดการทรัพย์สินและโครงการพิเศษ
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 334
E-mail :  wilailak@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประสบการณ์ทำงาน :  2536 – 2537 เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การนานาชาติ (ประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี
:  2537 – 2545 Secretary of Project Manager The Minor Food Group Co.,Ltd.
:  2557 – 2559 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2559 – 2561 หัวหน้าฝ่ายสารบรรณและประสานงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2562 – ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อ – สกุล :  นางสาวกันยา  สกุลดี
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้าฝ่ายสารบรรณและประสานงาน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-036
E-mail :  kanya@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน :
ชื่อ – สกุล : นางสาวนัดดา  เทศนำ
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เลขานุการประจำอธิการบดี
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0337
E-mail :  nadda.am55@gmail.com
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน :  2554 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ธิติปกรณ์ กรุ๊ป จำกัด
:  2558 – 2561 เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสารและประสานงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2562 – ปัจจุบัน เลขานุการผู้บริหาร
ชื่อ – สกุล :  นางธัญยรัตน์  ระยับแสงมงคล
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เลขานุการประจำรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0337
E-mail :  Suhatchar@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี วิทยาลัยครูสงขลา
:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช สงขลา
ประสบการณ์ทำงาน :  2543 – 2550 ครูผู้สอนและหัวหน้างานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)
:  2550 – 2560 เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ – ครุภัณฑ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2561 – ปัจจุบัน เลขานุการผู้บริหาร
ชื่อ – สกุล :  นางสาวจุฑาธิป   แกล้วทนงค์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้างานบริหารเอกสาร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 336
E-mail :  Jutathip@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน :  2549-2550  เลขานุการฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัทควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนเม้นท์ จำกัด
:  2551-ปัจจุบัน หัวหน้างานประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ – สกุล :  นางสาววริษา รุกขสุคนธ์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสาร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 335
E-mail :  warisa@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปวส.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
:  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ประสบการณ์ทำงาน :  2549 – 2554  เลขานุการสำนักนโยบายและงบประมาณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2555 – 2556  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2556 – 2559  เลขานุการสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2560 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานเอกสาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ – สกุล :  นายศักดิ์นรินทร์  เพ็ญจำรัส
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสาร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 336
E-mail :  Saknarin@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประชาบำรุง
:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน : 2556 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานผลิตและรับส่งเอกสาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ – สกุล :  นายเกียรติศักดิ์ วงค์สุริย์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสารและประสานงาน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0336
E-mail :  kiattisak@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตนิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน : –
ชื่อ – สกุล :  นายอรรถพล  ศรีสุข
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้างานผลิตเอกสารและไปรษณีย์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 121
E-mail :  Attapon@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน :  2556 – ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่งานผลิตและรับส่งเอกสาร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ – สกุล :  นายอรรถพล  ศรีสุข
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้างานผลิตเอกสารและไปรษณีย์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 121
E-mail :  Attapon@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน :  2556 – ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่งานผลิตและรับส่งเอกสาร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ – สกุล :  นางสาวอรพินท์ กิตติมานะรัศมี
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :  หัวหน้างานบริหาร U – Plaza และจัดเลี้ยง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 201
E-mail :  Orapin@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปวส. การตลาด โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

:  2543-2549 เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2549-2555 เจ้าหน้าที่งานบริการและจัดเลี้ยง มหาวิยาลัยหาดใหญ่
:  2555-ปัจจุบัน หัวหน้างานบริหารและจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อ – สกุล :  นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองโรจน์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานบริการและจัดเลี้ยง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 201
E-mail :  Saowalak@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปวช. สาขาอาการและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ปวส. สาขาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประสบการณ์ทำงาน :  2556-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ – สกุล :  นางสาวชลธิชา  เผื่อคง
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานบริหารงาน U-Plaza
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 201
E-mail :  Cholticha@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปวส. สาขาการบัญชี โรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่
:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประสบการณ์ทำงาน  : 2549 – 2553 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ที่สำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2 (กรมทางหลวง)
: 2553 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายได้ ห้องพักที่โรงแรมเดอะ รีเจนซี่ หาดใหญ่
: 2553 – 2554 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด
: 2554 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่