Downloads

พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ รวมกฎกระทรวง กฎกระทรวง และระเบียบ

  • พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย การสอบสวนอธิการบดี หรือคณาจารย์ พ.ศ.2552
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย การสอบสวนเจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน พ.ศ.2553
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2556
  • รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2547-2551
  • รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2552-2554
  • กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549