Staff

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ชื่อ – สกุล : ดร.สุดาพร ทองสวัสดิ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 335
E-mail : sudaporn@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

: ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาวิชาการจัดการ)  สถาบันราชภัฎสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน

: พ.ศ. 2564 – ปัจจุบันผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2564  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: พ.ศ. 2539  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ

: พ.ศ. 2538  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ

: พ.ศ. 2537  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ชื่อ – สกุล :  ดร.เพ็ญสุข  เกตุมณี
ตำแหน่งปัจจุบัน :  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 344
E-mail :  pensuk@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒภาคใต้

: ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

: ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน

: 2564 – ปัจจุบัน  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2562 – 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

: 2555 – 2562 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและงบประมาณ

: 2548 – 2550 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

: 2546 – 2550 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ

: 2539 – 2545 อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

งานสารบรรณและประสานงาน

ชื่อ – สกุล : นางสาวกันยา  สกุลดี
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าฝ่ายสารบรรณและประสานงาน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 336
E-mail : kanya_s@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน : 2551- ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายสารบรรณและประสานงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ – สกุล : นายเกียรติศักดิ์ วงค์สุริย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 336
E-mail : kiattisak@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

: พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานสารบรรณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: พ.ศ. 2560  เจ้าหน้าที่งานธุรการและเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อ – สกุล : นางสาวสุรีพร  นิลวรรณ
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 344
E-mail : sureeporn@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปวส.อาชีวศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ทำงาน

:พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานสารบรรณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่งานบริการบัตรเงินสด สำนักงานอธิการบดี

ชื่อ – สกุล : นายบุญธรรม   แก้วมณี
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานไปรษณีย์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 212
E-mail : boontam@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปวส. การตลาด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่งานไปรษณีย์  สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานประชุมและเลขานุการ

ชื่อ – สกุล :  นางสาวจุฑาธิป   แกล้วทนงค์
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 336
E-mail : jutathip@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ – สกุล : นางสาวนัดดา  เทศนำ
ตำแหน่งปัจจุบัน : เลขานุการผู้บริหาร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 337
E-mail : naddatas@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

: พ.ศ. 2562 – ปัจจุบันเจ้าหน้าที่งานนิติกรและเลขานุการผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: พ.ศ. 2557 – 2561  เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสารและประสานงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: พ.ศ. 2557 – 2561 เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสารและประสานงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: พ.ศ. 2556-2557เจ้าหน้าที่งานพัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: พ.ศ. 2554 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ธิติปกรณ์ กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ – สกุล : นางธัญยรัตน์  ระยับแสงมงคล
ตำแหน่งปัจจุบัน : เลขานุการผู้บริหาร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 337
E-mail :  suhatchar@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรี วิทยาลัยครูสงขลา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ) วิทยาลัยครูสงขลา

: ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ค.บ.) มหาวิทยาลัยวิทยาเขตธรรมาศรีโศกราช สงขลา

ประสบการณ์ทำงาน

: พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน งานประชุมและเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: พ.ศ. 2550 – 2561 เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

:พ.ศ. 2540 – 2550 ครูผู้สอนและหัวหน้าครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)

งานนิติกร

ชื่อ – สกุล : อาจารย์วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสำนักและเจ้าหน้าที่นิติกร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 343
E-mail : wanchalerm@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

: พ.ศ. 2541 นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

: พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วิชาว่าความ) สภาทนายความ

แห่งพระบรม ราชูปถัมภ์ 

: พ.ศ. 2545 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ทำงาน

: พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และอาจารย์ประจำสำนักและเจ้าหน้าที่นิติกรสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: พ.ศ. 2556 – 2559 กรรมการสภาทนายความ จังหวัดตรัง

: พ.ศ. 2555 – 2557 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิยาเขตตรัง

: พ.ศ. 2550 – 2555 อาจารย์ประจำและรองหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: พ.ศ. 2544 – 2549 ทนายความอิสระ

งานบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุครุภัณฑ์

ชื่อ – สกุล : นางพรทินีย์  ดิสระมุณี
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน – บัญชี และพัสดุ – ครุภัณฑ์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 380
E-mail : Pornthinee@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)  วิทยาลัยครูสงขลา

: ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

:  ธรรมศึกษาชั้นตรี  สำนักพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน

: 2555 – ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายการเงิน   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2546 – 2555 ปวส.  การบัญชี โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ

1. ครูผู้สอน แผนธุรกิจ

2.หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

4.คณะกรรมการบริหารการเงิน

5.คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

งานการเงิน

ชื่อ – สกุล : นางสาวโฉมยง   แก้วคง
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้างานการเงิน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 380
E-mail : Chomyong@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

: 2555 – ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายการเงิน   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2547-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อ – สกุล : นางสาวอังคนางค์  กกแก้ว
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานเงินเดือนและตรวจสอบข้อมูล
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 380
E-mail : Angkannang@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์ทำงาน : 2554-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานเงินเดือนและตรวจสอบข้อมูล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานบัญชีและตรวจสอบ

ชื่อ – สกุล : นางสาวอรทัย  ทองเพชร
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้างานบัญชีและตรวจสอบ
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 144
E-mail : orathai@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน : 2547-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานการบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ – สกุล : นางสาวรัชนีกร  ปล้องอ่อน
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานบัญชีและตรวจสอบ
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 342
E-mail : ratchaneekon@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน : 2557-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานการบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ – สกุล : นางสาวชลธิชา  เผื่อคง
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบัญชีและตรวจสอบ
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 380
E-mail : Cholticha@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาการบัญชี โรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประสบการณ์ทำงาน

: 2554 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2553 – 2554 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด

: 2549 – 2553 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ที่สำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2 (กรมทางหลวง)

ชื่อ – สกุล : นางสาวปัทมา  จินศรีพานิช
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบัญชีและตรวจสอบ
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 144
E-mail : pattama@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน : 2555 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบัญชีและตรวจสอบ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ – สกุล : นางสาวอิชยา แซ่ซิ่ม
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบัญชีและตรวจสอบ
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 342
E-mail : itchaya@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประสบการณ์ทำงาน : 2564 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบัญชีและตรวจสอบ

งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ชื่อ – สกุล : นางสาวรุจิรา  แสงแก้ว
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้างานบริหารงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 334
E-mail : rujira@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

: ปวส.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ

: ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน

: 2555-ปัจจุบัน  หัวหน้างานบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2544  เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อ – สกุล : นางสาวอรอุมา ภูมิธร
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 120
E-mail : onumaph@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

: ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนทักษิณพณิชยการ นครศรีธรรมราช

: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน

: 2561 – ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุ – ครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2549 – 2560เจ้าหน้าที่งานร้านค้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: เจ้าหน้าที่งานแคชเชียร์ เค&เค ท่าเคียน

ชื่อ – สกุล : นายณรงค์ชัย   ส้องสง
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 334
E-mail : Narongchai@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

: ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค ตรัง

: ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน : 2555 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุ – ครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานนโยบายและแผนงาน

ชื่อ – สกุล : นางธมลวรรณ     บุญรนันท์
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงาน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 343
E-mail : tamonwan@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน
ชื่อ – สกุล : นายอรรถพล  ศรีสุข
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงาน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 121
E-mail : attapon@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสาร  สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานบริหารจัดการทรัพย์สิน

ชื่อ – สกุล : นางวิไลลักษณ์   ใฝจันทึก
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้างานบริหารจัดการทรัพย์สินและโครงการพิเศษ
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 118
E-mail : wilailak@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประสบการณ์ทำงาน

: 2562 – ปัจจุบัน      หัวหน้างานบริหารจัดการทรัพย์สินและโครงการพิเศษฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2559 – 2562 หัวหน้าฝ่ายสารบรรณและประสานงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2557 – 2559 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2536 – 2537 เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การนานาชาติ (ประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี

: 2537 – 2545 Secretary of Project Manager. The Minor Food Group Co.,Ltd.  Bangkok.

: 2546 – 2550  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2550 – 2555 หัวหน้างานบริการและจัดเลี้ยง ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2555 – 2556 หัวหน้างานประชุม ฝ่ายสารบรรณและประสานงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อ – สกุล : นางสาวอรวรรณ พินชนะ
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมโครงการพิเศษ
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 344
E-mail : orawan_p@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

: ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน

: ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: เจ้าหน้าที่โครงการ 1 มหาลัย 1 ตำบล วิทยาลัยรัตภูมิ

: นักโภชนาการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

งานบริหาร U-Plaza และจัดเลี้ยง

ชื่อ – สกุล : นางสาวอรพินท์     กิตติมานะรัศมี
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้างานบริหาร U – Plaza และจัดเลี้ยง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 124,349
E-mail : Orapin@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปวส. การตลาด โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการตลามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

: 2555-ปัจจุบัน หัวหน้างานบริหารและจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2549-2555 เจ้าหน้าที่งานบริการและจัดเลี้ยง มหาวิยาลัยหาดใหญ่

: 2555-ปัจจุบัน หัวหน้างานบริหารและจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อ – สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์   เรืองโรจน์
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานบริการและจัดเลี้ยง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 124,349
E-mail : Saowalak_r@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

: ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

: ปวส. สาขาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคศรีวิชัย

: ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประสบการณ์ทำงาน : 2556-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ – สกุล : นางสาวสมฤดี สุขาเขิน
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานบริการและจัดเลี้ยง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 349,124
E-mail : somruedee@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน : เจ้าหน้าที่งานบริหาร U-Plaza และจัดเลี้ยง/เจ้าหน้าที่งานร้านค้า และ จัดเลี้ยง

งานบริการนักศึกษา

ชื่อ – สกุล : นางสาวฐิติกานต์  ศิริจันทร์
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษา sos
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 349,124
E-mail : thitikarn@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

: 2554 – ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษา sos  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2551 – 2553 หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและรับรองผล

: 2549 – 2550 รักษาการหัวหน้าฝ่ายประมวลผลและรับรองผล

: 2547 – 2549 เจ้าหน้าที่เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

ชื่อ – สกุล : นางสาวชไมพร  หนูจันทร์
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานบริการนักศึกษา
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 397
E-mail : chamaiporn@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

: 2558 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2558 บริษัทอริยะมอเตอร์ หาดใหญ่ สาขาเพชรเกษม

ชื่อ – สกุล : นางสาวภคพร มะหาหมัด
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานบริการนักศึกษา
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 398
E-mail : atcharaporn@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประสบการณ์ทำงาน

: 2560 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2555 – 2559 เจ้าหน้าที่งานรายรับ – รายจ่าย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2553 – 2555 เจ้าหน้าที่บริการบัตรเงินสด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่

ชื่อ – สกุล : นายสุรสิทธิ์  คนธภักดี
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ312
E-mail : Surasit_K@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์ทำงาน

: 2556 – 2557 วิศวกรโยธา บริษัทเบญจมณี จำกัด ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม The Grand IB หาดใหญ่

: 2551 – 2555  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

:2549 – 2551  วิศวกรมโยธา หจก.สันติมิตรก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงริ่มตลิ่งบริเวณอ่าวปัตตานี, แม่น้ำสายบุรี,แม่น้ำสุไหงโกลก

:  2544 – 2549  วิศวกรโยธา หจก.โชติรังษีการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง โรงอาหารโรงเรียนรัตนพลวิทยา ถนนคอนกรีต สะพานคอนกรีต

งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

ชื่อ – สกุล : นายจิระศักดิ์ เตะหมัดหมะ
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้างานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 112
E-mail : Jirasak@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
ประสบการณ์ทำงาน : 2541 – 2549 บริษัทบิ๊กวันโปรดักส์ จำกัด สมุทรสาคร
ชื่อ – สกุล :  นายสุเทพ เจริญวิริยภาพ
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 112
E-mail : Suthep@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ดวงจันทร์ หาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน : ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ๋
ชื่อ – สกุล : นายเจริญศักดิ์  หูเขียว
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 110
E-mail : chareonsak@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

: 2561 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2546 – 2560 เจ้าหน้าที่งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อ – สกุล : นายบาเหม  ยามูยีมะ
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 110
E-mail : bahem@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

: 2561 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2554 – 2560 เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชื่อ – สกุล : นางสาวเมธานี  โรจนไมตรีวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 110
E-mail : metanee@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

: 2561 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2554 – 2560 เจ้าหน้าที่งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

:  2550 – 2553 เจ้าหน้าที่บริษัท คอมพิวเตอร์ แอนด์ วีดีโอแล๊ป

ชื่อ – สกุล : นายบัญชา  ชูเหลือ
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 110
E-mail : bancha@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (วทบ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ประสบการณ์ทำงาน

: 2561 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2557 – 2560 เจ้าหน้าที่งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2553 – 2557 บริษัท AT Parking จำกัด กรุงเทพฯ

ชื่อ – สกุล : นายเจริญ  สุวรรณศรี
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 112
E-mail : charun_s@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปวส.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

: 2563 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2539 – 2562 โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ชื่อ – สกุล : นายวีรพงศ์  ชุมเสน
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 109
E-mail : weerpong@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ประสบการณ์ทำงาน

: 2559 – ปัจจุบัน หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2557 – 2558 ตำแหน่งพนักงานขาย บริษัทเฮเฟเล่ ประเทศไทย จำกัด

: 2555 – 2557 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างรางวัดที่ดิน สำนักงานที่ดินอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

: 2557 – 2558 ตำแหน่งพนักงานขาย บริษัทเฮเฟเล่ ประเทศไทย จำกัด

ชื่อ – สกุล : นายอทิ   สนยาแหละ
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 312
E-mail : athi_s@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์ทำงาน

: 2561 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

: 2557 – 2560 บจก.เกียรติก้องภพ

: 2551 – 2555 หจก.ช.ศิวนนท์

ชื่อ – สกุล : นายสันติ  สมกำลัง
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 312
E-mail : sunti@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน :2547 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ สำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่