กำหนดการสอบคัดเลือก ลงทะเบียนรายงานตัว / ชำระเงิน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

0
41

กำหนดการสอบคัดเลือก ลงทะเบียนรายงานตัว / ชำระเงิน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564


1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ : วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม2564 ผ่านหน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ https://www.hu.ac.th

2. กำหนดการสอบข้อเขียน
-สอบข้อเขียน จากเดิม วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนแปลงเป็น วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564

3. กำหนดการสอบสอบสัมภาษณ์
– สอบสัมภาษณ์ จากเดิม วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนแปลงเป็น วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564

4. การส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ ให้นำมายื่นที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกประจำห้องสอบ ในวันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 (สำเนาเอกสารทุกแผ่นด้วยกระดาษ A4 พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ) ได้แก่

5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก : ผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่https://www.hu.ac.th
5.1 ประกาศผลการสอบข้อเขียน : วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564
5.2 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ : วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564

6. รายงานตัวโดยชำระเงินผ่านธนาคาร : วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2564

7. รายงานตัวและตรวจสอบหลักฐาน : วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564ห้องประชุม U-301 อาคารยูพลาซ่า ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เวลา 13.00 – 16.00 น.

8. รายงานตัวลำดับสำรอง ตรวจหลักฐาน และชำระเงิน : วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2564 (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือก มีคุณสมบัติไม่ครบ หรือสละสิทธิ์)

9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม Blue Ocean Hall ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ (HBS)

10. เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 : วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ : **หากมีประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ให้มีการดำเนินการในเรื่องการเรียน การสอน การสอบ online ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะปรับรูปแบบการสอบคัดเลือกเป็นรูปแบบ online ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้