Downloads

 

พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ รวมกฎกระทรวง กฎกระทรวง และระเบียบ
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย การสอบสวนอธิการบดี หรือคณาจารย์ พ.ศ.2552
ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย การสอบสวนเจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน พ.ศ.2553
ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2556
ดาวน์โหลดที่นี่

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2547-2551

ดาวน์โหลดที่นี่
รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2552-2554
ดาวน์โหลดที่นี่

กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549

ดาวน์โหลดที่นี่
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ดาวน์โหลดที่นี่

 

บทความ
กฎหมายแรงงานเบื้องต้น
ดาวน์โหลดที่นี่
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
ดาวน์โหลดที่นี่
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
ดาวน์โหลดที่นี่
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467