หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษา SOS
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาวฐิติกานต์  ศิริจันทร์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษา sos
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 397
E-mail :  Thitikarn@hu.ac.th

วุฒิการศึกษา

:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน

:  2547 - ปัจจุบัน  หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษา sos  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467