หัวหน้าฝ่ายสารบรรณและประสานงาน
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางวิไลลักษณ์  ใฝ่จันทึก
ตำแหน่ง :  หัวหน้าฝ่ายสารบรรณและประสานงาน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0336
E-mail :  wilailak@hu.ac.th

การศึกษา

:  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประสบการณ์

:  2536 - 2537  เจ้าหน้าที่ธุรการ  องค์การนานาชาติ (ประเทศไทย)  จังหวัดอุดรธานี
:  2537 - 2545  Secretary Project Manager The Minor Food Group co.Ltd.
:  2550 - 2555  หัวหน้างานบริการและจัดเลี้ยง  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2555 - 2556  หัวหน้างานประชุม  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่่

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467