หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและ
อาคารสถานที่
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  อาจารย์นุกูล ชิ้นฟัก
ตำแหน่ง :  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่อาวุโส
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0311
E-mail :  nukool@hu.ac.th

การศึกษา

:  B.ENG (Bachelor of Engineering)
:  B.LAW (Bachelor of Law)
:  M.B.A. (Master of Business Administration)
:  M.P.A. (Master of Public Administration

ประสบการณ์

:  -

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467