หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและ
อาคารสถานที่
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายสุรสิทธิ์  คนธภักดี
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0312
E-mail :  Surasit_K@hu.ac.th

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

:  2556 - 2557 วิศวกรโยธา บริษัทเบญจมณี จำกัด ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม
   The Grand IB หาดใหญ่
:  2551 - 2555  ประกอบธุรกิจส่วนตัว
:  2549 - 2551  วิศวกรมโยธา หจก.สันติมิตรก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงริ่มตลิ่ง
   บริเวณอ่าวปัตตานี, แม่น้ำสายบุรี,แม่น้ำสุไหงโกลก
:  2544 - 2549  วิศวกรโยธา หจก.โชติรังษีการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง โรงอาหารโรงเรียนรัตนพลวิทยา
   ถนนคอนกรีต สะพานคอนกรีต

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467