หัวหน้าฝ่ายสารบรรณและประสานงาน
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางวิไลลักษณ์  ใฝ่จันทึก
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้าฝ่ายสารบรรณและประสานงาน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 336
E-mail :  wilailak@hu.ac.th

วุฒิการศึกษา

:  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน

:  2536 – 2537 เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การนานาชาติ (ประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี
:  2537 – 2545 Secretary of Project Manager The Minor Food Group Co.,Ltd.
:  2557 – 2559 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2559 – 2561 หัวหน้าฝ่ายสารบรรณและประสานงาน สำนักงานอธิการบดี
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2562 – ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467