รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วีนา  หาญณรงค์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0118
E-mail :  weena@hu.ac.th

วุฒิการศึกษา

:  ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
:  ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ทำงาน

:  2543 - 2544 ครูสอนคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา
:  2544 - 2545 เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) โรงพยาบาลสงขลา
:  2545 - 2546 เจ้าหน้าที่ธุรกิจ เทศบาลนครหาดใหญ่
:  2546 - 2557 เลขานุการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2555 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467