หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและ
พัสดุ - ครุภัณฑ์
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางพรทินีย์  ดิสระมุณี
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้าฝ่ายการเงิน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0106
E-mail :  Pornthinee@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)  วิทยาลัยครูสงขลา
:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
:  ธรรมศึกษาชั้นตรี  สำนักพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน

:   2555 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายการเงิน   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่:  ปวส.  การบัญชี
   โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
     2546 - 2555  1. ครูผู้สอน แผนธุรกิจ
                         2. หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
                         3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
                         4. คณะกรรมการบริหารการเงิน
                         5. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467