รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  อาจารย์เพ็ญสุข  เกตุมณี
ตำแหน่งปัจจุบัน :  รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0344
E-mail :  pensuk@hu.ac.th

วุฒิการศึกษา

:  ปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒภาคใต้
:  ปริญญาโท สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ทำงาน

:  

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467