ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  อาจารย์สุดาพร  ทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0335
E-mail :  sudaporn@hu.ac.th

การศึกษา

:  ปริญญาตรี  ศศ.บ. (สาขาวิชาการจัดการ)  สถาบันราชภัฎสงขลา
:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

:  2537  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
:  2538  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
:  2539  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริการธุรกิจ
:  2540 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467