งานเงินเดือนและตรวจสอบข้อมูล
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :: นางสาวอังคนางค์  กกแก้ว
ตำแหน่ง :: หัวหน้างานเงินเดือนและตรวจสอบข้อมูล
สังกัด :: สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :: 0-7420-0380
E-mail  : Angkannang@hu.ac.th  
การศึกษา
:: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์
 ; 2554 - 2557 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 : 2557 - 2559 เจ้าหน้าที่งานการบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 : 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้างานเงินเดือนและตรวจสอบข้อมูล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

.................................................................................................................................................................................
ชื่อ - สกุล  : นางสาวขวัญนภา    คงใจดี
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่งานเงินเดือนและตรวจสอบข้อมูล
สังกัด  : สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร  : 0-7420-0380
E-mail  : Khwannpa@hu.ac.th
การศึกษา
 : ปริญญาตรี ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 : ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์
 : 2547-2559 หัวหน้างานเงินเดือนและตรวจสอบข้อมูล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 : 2559 - 2560 เจ้าหน้าที่งานเงินเดือนและตรวจสอบข้อมูล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467