งานเงินเดือนและตรวจสอบข้อมูล
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล : นางสาวขวัญนภา    คงใจดี
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานเงินเดือนและสิทธิประโยชน์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0380
E-mail :  Khwannpa@hu.ac.th
การศึกษา
:  ปริญญาตรี ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
:  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์
:  2547-ปัจจุบัน หัวหน้างานเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

..........................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉราภรณ์   กิตติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานรายรับ - รายจ่าย
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0380
E-mail :  Atcharaporn@hu.ac.th
การศึกษา
:  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์
:  2553 - 2555 เจ้าหน้าที่บริหารบัตรเงินสด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2555 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานรายรับ - รายจ่าย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467