งานอาคารสวนและภูมิทัศน์
ชื่อ - สกุล :  นายวีรพงศ์  ชุมแสน
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้างานอาคารสวนและภูมิทัศน์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 109
E-mail :  weerpong@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ประสบการณ์ทำงาน

:  2547 - 2550 ตำแหน่งพนักงานฝ่ายบริการ บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด
:  2555 - 2557 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างรางวัดที่ดิน สำนักงานที่ดินอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
:  2557 - 2558 ตำแหน่งพนักงานขาย บริษัทเฮเฟเล่ ประเทศไทย จำกัด

.....................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายอทิ   สนยาแหละ
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานอาคารสวนและภูมิทัศน์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 312
E-mail :  athi_s@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์ทำงาน

:  2551 - 2555 หจก.ช.ศิวนนท์
:  2557 - 2560 บจก.เกียรติก้องภพ

.....................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายสันติ  สมกำลัง
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานอาคารสวนและภูมิทัศน์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 312
E-mail :  -
การศึกษา :  -
ประสบการณ์

:  -

.....................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายอัศวิน  แก้วบุตร
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานอาคารสวนและภูมิทัศน์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 109
E-mail :  atsawin@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

:  -

....................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายพัชรพงษ์  ชัยชนะ
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานอาคารสวนและภูมิทัศน์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 109
E-mail :  patcharapong@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ประสบการณ์ทำงาน

:  พนักงานบริษัท หจก. BSP กรีนแอนด์การ์เด้นท์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467