งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
ชื่อ - สกุล :  นายสุรสิทธิ์   คนธภักดี
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0312
E-mail :  Surasit_K@hu.ac.th
การศึกษา :  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์

:  2556 - 2557 วิศวกรโยธา บริษัทเบญจมณี จำกัด ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม
   The Grand IB หาดใหญ่
:  2551 - 2555  ประกอบธุรกิจส่วนตัว
:  2549 - 2551  วิศวกรมโยธา หจก.สันติมิตรก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงริ่มตลิ่ง
   บริเวณอ่าวปัตตานี, แม่น้ำสายบุรี,แม่น้ำสุไหงโกลก
:  2544 - 2549  วิศวกรโยธา หจก.โชติรังษีการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง โรงอาหารโรงเรียนรัตนพลวิทยา
   ถนนคอนกรีต สะพานคอนกรีต

.....................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายวีรพงศ์  ชุมแสน
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0109
E-mail :  weerpong@hu.ac.th
การศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ประสบการณ์

:  2547 - 2550 ตำแหน่งพนักงานฝ่ายบริการ บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด
:  2555 - 2557 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างรางวัดที่ดิน สำนักงานที่ดินอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
:  2557 - 2558 ตำแหน่งพนักงานขาย บริษัทเฮเฟเล่ ประเทศไทย จำกัด

.....................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายสันติ  สมกำลัง
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0312
E-mail :  -
การศึกษา :  -
ประสบการณ์

:  -

.....................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายธีรธัชช์  ลายสาร
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0313
E-mail :  Teeratach@hu.ac.th
การศึกษา :  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรายกวัฒนากร 4
ประสบการณ์

:  2546 - 2551 Asst.operstion executive บริษัท โฟร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

.....................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายอัศวิน  แก้วบุตร
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าทงานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0109
E-mail :  หะหฟไรื2527@hu.ac.th
การศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์

:  -

.....................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาวกุลธิดา  ทั่วยาบัตร
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0313
E-mail :  
การศึกษา :  
ประสบการณ์

:  -

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467