งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายจิระศักดิ์ เตะหมัดหมะ
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้างานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 112
E-mail :  Jirasak@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา
:  ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
ประสบการณ์ทำงาน

:  2541 - 2549 บริษัทบิ๊กวันโปรดักส์ จำกัด สมุทรสาคร

.............................................................................................................................................................................

......
ชื่อ - สกุล :  นายสุเทพ เจริญวิริยภาพ
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 112
E-mail :  Suthep@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา
:  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ดวงจันทร์ หาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

:  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

.............................................................................................................................................................................

......
ชื่อ - สกุล :  นายเจริญศักดิ์  หูเขียว
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 110
E-mail :  sakas@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี (บธ.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

:  2546 - 2560 เจ้าหน้าที่งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2561 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สำนักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยหาดใหญ๋

.............................................................................................................................................................................

......
ชื่อ - สกุล :  นายบาเหม  ยามูยีมะ
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 110
E-mail :  bahem@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา
:  ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

:  2554 - 2560 เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2561 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สำนักงานอธิการบดี
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.............................................................................................................................................................................

......
ชื่อ - สกุล :  นางสาวเมธานี  โรจนไมตรีวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 110
E-mail :  metanee@hu.ac.th
;วุฒิการศึกษา
:  ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน

:  2550 - 2553 เจ้าหน้าที่บริษัท คอมพิวเตอร์ แอนด์ วีดีโอแล๊ป
:  2554 - 2560 เจ้าหน้าที่งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2561 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สำนักงานอธิการบดี
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.............................................................................................................................................................................

......
ชื่อ - สกุล :  นายบัญชา  ชูเหลือ
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 110
E-mail :  bancha@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา
:  ปริญญาตรี (วทบ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ประสบการณ์ทำงาน

:  2553 - 2557 บริษัท AT Parking จำกัด กรุงเทพฯ
:  2557 - 2560 เจ้าหน้าที่งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2561 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง สำนักงานอธิการบดี
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

.............................................................................................................................................................................

......
ชื่อ - สกุล :  นางสาวกุลธิดา  ทั่วยาบัตร
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 313
E-mail :  Kulthida@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา
:  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน

:  ลูกค้าสัมพันธ์  ห้างไดอาน่าหาดใหญ่
:  เลขานุการ  กรีนริเวอร์พาเนล


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467