งานยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย

 


ชื่อ - สกุล :  นายธีรธัชช์  ลายสาร
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 397
E-mail :  Teeratach@gmail.com
วุฒิการศึกษา

:  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรายกวัฒนากร 4

ประสบการณ์ทำงาน:  2546 - 2551 Asst.operstion executive บริษัท โฟร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

     ...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายสถาพร  ทองขาว
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 313
E-mail :  Sathapron_t@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  ปวส.ช่างกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

ประสบการณ์ทำงาน:  พนักงานขับรถ โรงงานยาสูบ ประเทศมาเลเซีย   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467