งานบริการบัตรนักศึกษา SOS

ชื่อ - สกุล :  นางธมลวรรณ  บุญรนันท์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานพัฒนานโยบาย
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 118
E-mail :  tamonwan@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน:  -
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467