งานผลิตเอกสารและไปรษณีย์
ชื่อ - สกุล :  นายอรรถพล  ศรีสุข
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานผลิตเอกสารและไปรษณีย์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0121
E-mail :  Attapon@hu.ac.th
การศึกษา
:  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์:  2556  เจ้าหน้าที่งานผลิตและรับส่งเอกสาร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


..................................................................................................................................................................................


ชื่อ - สกุล :  นายบุญธรรม   แก้วมณี
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานผลิตและรับส่งเอกสาร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0212
E-mail :  Boontam@hu.ac.th
การศึกษา
:  ปวส.  การตลาด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ประสบการณ์
:  2543-ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่ผลิตและรับส่งเอกสาร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

     


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467