งานบริหารเอกสาร
ชื่อ - สกุล :  นางสาวจุฑาธิป   แกล้วทนงค์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้างานบริหารเอกสาร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 336
E-mail :  Jutathip@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  มัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน
:  2549-2550  เลขานุการฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัทควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนเม้นท์ จำกัด
   2551-ปัจจุบัน หัวหน้างานประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่     ...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาววริษา รุกขสุคนธ์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสาร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 335
E-mail :  warisa@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  ปวส.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
:  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ประสบการณ์ทำงาน:  2549 - 2554  เลขานุการสำนักนโยบายและงบประมาณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2555 - 2556  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2556 - 2559  เลขานุการสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2560 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานเอกสาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

...................................................................................................................................................................................

  
ชื่อ - สกุล :  นายศักดิ์นรินทร์  เพ็ญจำรัส
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสาร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 336
E-mail :  Saknarin@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประชาบำรุง
:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน: 2556 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานผลิตและรับส่งเอกสาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่...................................................................................................................................................................................

  
ชื่อ - สกุล :  นายเกียรติศักดิ์ วงค์สุริย์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสารและประสานงาน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0336
E-mail :  kiattisak@hu.ac.th

วุฒิการศึกษา


:  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตนิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน: - ...................................................................................................................................................................................

  
ชื่อ - สกุล :  นายอรรถพล  ศรีสุข
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้างานผลิตเอกสารและไปรษณีย์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 121
E-mail :  Attapon@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน
:  2556 - ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่งานผลิตและรับส่งเอกสาร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่...................................................................................................................................................................................

  
ชื่อ - สกุล :  นายบุญธรรม   แก้วมณี
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานผลิตและรับส่งเอกสาร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0300 ต่อ 212
E-mail :  Boontam@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  ปวส.  การตลาด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน
: 2543-ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่ผลิตและรับส่งเอกสาร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467