งานบริหารเอกสารและประสานงาน
ชื่อ - สกุล :  นางสาวจุฑาธิป   แกล้วทนงค์
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานประชุม
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0337
E-mail :  Jutathip@hu.ac.th
การศึกษา

:  มัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์:  2549-2550  เลขานุการฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัทควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนเม้นท์ จำกัด
   2551-ปัจจุบัน หัวหน้างานประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่     ...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาววริษา รุกขสุคนธ์
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสารและประสานงาน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0336
E-mail :  warisa@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปวส.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
:  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ประสบการณ์:  2549 - 2554  เลขานุการสำนักนโยบายและงบประมาณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2555 - 2556  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2556 - 2557  เลขานุการสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 ...................................................................................................................................................................................

  
ชื่อ - สกุล :  นางสาวนัดดา  เทศนำ
ตำแหน่ง :  เลขานุการ (อธิการบดี)
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0337
E-mail :  nadd@hu.ac.th
การศึกษา

:  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
:  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์:  2554  เจ้าหน้าที่บัญชี  บริษัทธิติปกรณ์ กรุ๊ป จำกัด
   2556-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  

...................................................................................................................................................................................

  
ชื่อ - สกุล :  นางสาวจิราภรณ์  ยอดขวัญ
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสารและประสานงาน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0336
E-mail :  -
การศึกษา

:  -

ประสบการณ์:  -...................................................................................................................................................................................
  
ชื่อ - สกุล :  นายศักดิ์นรินทร์  เพ็ญจำรัส
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสารและประสานงาน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0336
E-mail :  Saknarin@hu.ac.th
การศึกษา

:  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประชาบำรุง
:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์: 2556 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานผลิตและรับส่งเอกสาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ...................................................................................................................................................................................

  
ชื่อ - สกุล :  นายเกียรติศักดิ์ วงค์สุริย์
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสารและประสานงาน
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0336
E-mail :  kiattisak@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตนิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  

ประสบการณ์: -           

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467