งานบริหารรายรับ-รายจ่าย
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาวโฉมยง   แก้วคง
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานรายรับ-รายจ่าย
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0380
E-mail :  Chomyong@hu.ac.th
การศึกษา
:  ปวส.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์
:  2547-2556  เจ้าหน้าที่   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

     ...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาสุรีพร  นิลวรรณ
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริการบัตรเงินสด
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0300 ต่อ 218
E-mail :  Sureeporn@hu.ac.th
การศึกษา :  ปวส.อาชีวศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์
:  2551 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานบริการบัตรเงินสด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

      ...................................................................................................................................................................................

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467