งานบริหารพัสดุ - ครภัณฑ์
 ...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาวรุจิรา   แสงแก้ว
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0334
E-mail :  rujira@hu.ac.th
การศึกษา
:  ปวส.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
:  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์
:  2544  เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุ-ครุำำภัณฑ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2555-ปัจจุบัน  หัวหน้างานบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

     ...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางธัญยรัตน์   ระยับแสงมงคล
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0120
E-mail :  Suhatchar@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูสงขลา
:  ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยศรีธรรมาโคกราช

ประสบการณ์
:  2541-2550  ครูผู้สอน  และหัวหน้างานคอมพิวเตอร์  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่ใน)
:  2550-ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานพัสดุ-ครุภัณฑ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

..................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายณรงค์ชัย   ส้องสง
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0334
E-mail :  Narongchai@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคตรัว
:  ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์
:  2555 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุ - ครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467