งานบริการบัตรนักศึกษา SOS

 


ชื่อ - สกุล :  นางสาวชไมพร  หนูจันทร์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานบริการนักศึกษา
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 397
E-mail :  Eveforlove03@gmail.com
วุฒิการศึกษา

:  ปริญญาตรี (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน:  2558 บริษัทอริยะมอเตอร์ หาดใหญ่ สาขาเพชรเกษม

     ...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาวอัจฉราภรณ์   กิตติ
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานรายรับ - รายจ่าย
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 396
E-mail :  Atcharaporn@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน:  2553 - 2555 เจ้าหน้าที่บริการบัตรเงินสด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2555 - 2559 เจ้าหน้าที่งานรายรับ - รายจ่าย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467