งานบริหารพัสดุ - ครภัณฑ์
 ...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาวรุจิรา   แสงแก้ว
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้างานบริหารงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 334
E-mail :  rujira@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา
:  ปวส.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
:  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน
:  2544  เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุ-ครุำำภัณฑ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2555-ปัจจุบัน  หัวหน้างานบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

     ...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาวอรอุมา ภูมิธร
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 334
E-mail :  Onuma@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน
:  2549 แคชเชียร์ เคแอนด์เคท่าเคียน
:  2549 - 2560 เจ้าหน้าที่งานร้านค้า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2561 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ - ครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ๋

..................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายณรงค์ชัย   ส้องสง
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 334
E-mail :  Narongchai@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคตรัว
:  ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์
:  2555 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานบริหารพัสดุ - ครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467