งานบริหารรายรับ-รายจ่าย
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาวโฉมยง   แก้วคง
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้างานรายรับ-รายจ่าย
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 380
E-mail :  Chomyong@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา
:  ปวส.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน
:  2547-2556  เจ้าหน้าที่   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

..................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาวอังคนางค์  กกแก้ว
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานเงินเดือนและตรวจสอบข้อมูล
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 380
E-mail :  Angkannang@hu.ac.th  
วุฒิการศึกษา

:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์ทำงาน

:  2554 - 2557 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2557 - 2559 เจ้าหน้าที่งานการบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ
:  2559 - ปัจจุบัน หัวหน้างานเงินเดือนและตรวจสอบข้อมูล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

     ...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาสุรีพร  นิลวรรณ
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่บริการบัตรเงินสด
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 218
E-mail :  Sureeporn@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา :  ปวส.อาชีวศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ทำงาน
:  2551 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานบริการบัตรเงินสด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

      ...................................................................................................................................................................................

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467