งานบริหาร U - Plaza และจัดเลี้ยง
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอรพินท์ กิตติมานะรัศมี
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :  หัวหน้างานบริหาร U - Plaza และจัดเลี้ยง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 201
E-mail :  Orapin@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา:  ปวส. การตลาด โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการตลาด
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน
:  2543-2549 เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   2549-2555 เจ้าหน้าที่งานบริการและจัดเลี้ยง มหาวิยาลัยหาดใหญ่
   2555-ปัจจุบัน หัวหน้างานบริหารและจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

     ...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองโรจน์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานบริการและจัดเลี้ยง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 201
E-mail :  Saowalak@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  ปวช. สาขาอาการและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
   ปวส. สาขาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
   ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประสบการณ์ทำงาน:  2556-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

     ..................................................................................................................................................................................


ชื่อ - สกุล :  นางสาวชลธิชา  เผื่อคง
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่งานบริหารงาน U-Plaza
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0300 ต่อ 201
E-mail :  Cholticha@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  ปวส. สาขาการบัญชี โรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่
:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประสบการณ์ทำงาน : 2549 - 2553 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ที่สำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2 (กรมทางหลวง)
 : 2553 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายได้ ห้องพักที่โรงแรมเดอะ รีเจนซี่ หาดใหญ่
: 2553 - 2554 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด
: 2554 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

................................................................................................................................................................................


ชื่อ - สกุล : รออัตราทดแทน
ตำแหน่งปัจจุบัน : -
สังกัด : -
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-mail : -
วุฒิการศึกษา

: -
ประสบการณ์ทำงาน: -
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467