งานบริหาร U - Plaza และจัดเลี้ยง

ชื่อ - สกุล :  นางสาวอรพินท์ กิตติมานะรัศมี
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานบริการและจัดเลี้ยง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0306
E-mail :  Orapin@hu.ac.th
การศึกษา:  ปวส. การตลาด โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการตลาด
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์
:  2543-2549 เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   2549-2555 เจ้าหน้าที่งานบริการและจัดเลี้ยง มหาวิยาลัยหาดใหญ่
   2555-ปัจจุบัน หัวหน้างานบริหารและจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

     ...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองโรจน์
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานบริการและจัดเลี้ยง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0306
E-mail :  Saowalak@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปวช. สาขาอาการและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
   ปวส. สาขาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
   ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประสบการณ์:  2556-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

     ..................................................................................................................................................................................


ชื่อ - สกุล :  นางอิงอร กะรัมเดชะ
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานบริการและจัดเลี้ยง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0306
E-mail :  Engon@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปวช. สาขาการบัญชี หาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
   ปวส. สาขาธุรกิจโรงแรม หาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์:  2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

   

.................................................................................................................................................................................


ชื่อ - สกุล :  นางสาวอรอุมา  ภูมิธร
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานร้านค้า
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0349
E-mail :  Onuma@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์:  2549 แคชเชียร์ เคแอนด์เคท่าเคียน

   

    ...............................................................................................................................................................................

   
ชื่อ - สกุล :  นางสาวปัตหรา  เส็นเจริญ
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานร้านค้า
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0349
E-mail :  -
การศึกษา

:  -
ประสบการณ์:  -

   
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467