งานบริหาร U - Plaza และจัดเลี้ยง
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอรพินท์ กิตติมานะรัศมี
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานบริหาร U - Plaza และจัดเลี้ยง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0337
E-mail :  Orapin@hu.ac.th
การศึกษา:  ปวส. การตลาด โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการตลาด
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์
:  2543-2549 เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   2549-2555 เจ้าหน้าที่งานบริการและจัดเลี้ยง มหาวิยาลัยหาดใหญ่
   2555-ปัจจุบัน หัวหน้างานบริหารและจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

     ...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองโรจน์
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานบริการและจัดเลี้ยง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0306
E-mail :  Saowalak@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปวช. สาขาอาการและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
   ปวส. สาขาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
   ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประสบการณ์:  2556-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

     ..................................................................................................................................................................................


ชื่อ - สกุล :  นางอิงอร กะรัมเดชะ
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานร้านค้า
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0349
E-mail :  Engon@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปวช. สาขาการบัญชี หาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
   ปวส. สาขาธุรกิจโรงแรม หาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

   

.................................................................................................................................................................................


ชื่อ - สกุล :  นางสาวอรอุมา  ภูมิธร
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานร้านค้า
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0349
E-mail :  Onuma@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประสบการณ์:  2549 แคชเชียร์ เคแอนด์เคท่าเคียน

   

......................................................................................................................................................................


ชื่อ - สกุล :  นายสุทธิชัย  รักจันทร์
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานบริหาร U - Plaza
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0201
E-mail :  rakjan_b@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชานิติศาสตร์
   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาบริหารงานยุธิธรรมทางอาญา
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
:  ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาการเมืองการจัดการปกครอง
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  :  2555 - 2556 พลทหารกองประจำการ กองร้อยคลังสิ่งอุปกรณ์ กองพันส่งกำลังและ
   บริการที่ 24 กองบัญชีการช่วยรบที่ 4
:  2556-2558 เจ้าหน้าที่ธุรการ - การตลาด U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2560 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานบริหาร U-Plaza และจัดเลี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

................................................................................................................................................................................


ชื่อ - สกุล  : นางสาวชลธิชา  เผื่อคง
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่งานบริหารงาน U-Plaza
สังกัด :: สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร  : 0-7420-0201
E-mail :: Cholticha@hu.ac.th
การศึกษา

: ปวส. สาขาการบัญชี โรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประสบการณ์ : 2549 - 2553 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ที่สำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2 (กรมทางหลวง)
 : 2553 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายได้ ห้องพักที่โรงแรมเดอะ รีเจนซี่ หาดใหญ่
 : 2553 - 2554 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด
 : 2554 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467