งานนิติกร

..................................................................................................................................................................................


ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่นิติกร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0337
E-mail :  wanchalerm@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  -

ประสบการณ์ทำงาน:  -

..................................................................................................................................................................................


ชื่อ - สกุล :  นางธัญยรัตน์  ระยับแสงมงคล
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เลขานุการประจำรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0337
E-mail :  Suhatchar@hu.ac.th
วุฒิการศึกษา

:  ปริญญาตรี วิทยาลัยครูสงขลา
:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช สงขลา

ประสบการณ์ทำงาน:  2543 - 2550 ครูผู้สอนและหัวหน้างานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)
:  2550 - 2560 เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ - ครุภัณฑ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2561 - ปัจจุบัน เลขานุการผู้บริหาร

..................................................................................................................................................................................


ชื่อ - สกุล : นางสาวนัดดา  เทศนำ
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เลขานุการประจำอธิการบดี
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-7420-0337
E-mail :  nadda.am55@gmail.com
วุฒิการศึกษา

:  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน:  2554 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ธิติปกรณ์ กรุ๊ป จำกัด
:  2558 - 2561 เจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสารและประสานงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  2562 - ปัจจุบัน เลขานุการผู้บริหาร

    

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467