งานซ่อมบำรุงและโสตฯ
...................................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล :  นายจิระศักดิ์ เตะหมัดหมะ
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0112
E-mail :  Jirasak@hu.ac.th
การศึกษา
:  ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
ประสบการณ์

:  2541 - 2549 บริษัทบิ๊กวันโปรดักส์ จำกัด สมุทรสาคร

 

.............................................................................................................................................................................

......
ชื่อ - สกุล :  นายสุเทพ เจริญวิริยภาพ
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สังกัด :  สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร :  0-7420-0112
E-mail :  Suthep@hu.ac.th
การศึกษา
:  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ดวงจันทร์ หาดใหญ่
ประสบการณ์

:  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

   


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467