ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อาจารย์สุดาพร  ทองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 074-200335
eMail   sudaporn@hu.ac.th

รายละเอียด

ฝ่ายสารบรรณและประสานงาน

นางวิไลลักษณ์ ใฝจันทึก
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณและประสานงาน
โทรศัพท์ 074-200336
eMail   wilailak@hu.ac.th

รายละเอียด
ฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ-ครุภัณฑ์

นางพรทินีย์  ดิสระมุณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ - ครุภัณฑ์
โทรศัพท์ 074-200380
eMail   Pornthinee@hu.ac.th

รายละเอียด
ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  ชิ้นฟัก
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่
โทรศัพท์ 074-200311
eMail  nukool@hu.ac.th

รายละเอียด

ศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)

นางสาวฐิติกานต์  ศิริจันทร์
หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษา SOS
โทรศัพท์ 074-200395
eMail  Thitikarn@hu.ac.th

รายละเอียด
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 

ดร.ลินลี่  รัศมีมณฑล
หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ 074-200119
eMail  leelie@hu.ac.th

รายละเอียด
 
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467