ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อาจารย์สุดาพร  ทองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 074-200335
eMail   sudaporn@hu.ac.th

รายละเอียด

รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อาจารย์เพ็ญสุข  เกตุมณี
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 074-200343
eMail   pensuk@hu.ac.th

รายละเอียด
 
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

อาจารย์วีนา  หาญณรงค์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
โทรศัพท์ 074-200118
eMail   weena@hu.ac.th

รายละเอียด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางวิไลลักษณ์  ใฝ่จันทึก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป่
โทรศัพท์ 074-200336
eMail  wilailakl@hu.ac.th

รายละเอียด

ฝ่ายบริหารงานการเงิน - บัญชี และพัสดุ - ครุภัณฑ์

นางพิทินีย์  ดิสระมุณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน - บัญชี และพัสดุ - ครุภัณฑ์
โทรศัพท์ 074-200380
eMail  Pornthinee@hu.ac.th

รายละเอียด
ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่
 

นายสุรสิทธิ์  คนธภักดี
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่
โทรศัพท์ 074-200312
eMail  surasit@hu.ac.th

รายละเอียด
 
ศูนย์บริการนักศึกษา SOS
 

นางสาวฐิติกานต์  ศิริจันทร์
หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษา SOS
โทรศัพท์ 074-200395
eMail  Thitikarn@hu.ac.th

รายละเอียด
 

ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่

 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467