ประวัติ

 

 

วิสัยทัศน

 

 

พันธกิจ

 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467