Academic Committee

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี


ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุดาพร  ทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-สกุล : นางพรทินีย์  ดิสระมุณี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์นุกูล  ชิ้นฟัก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-สกุล : นายสุรสิทธิ์   คนธภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติกานต์  ศิริจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-สกุล : ดร.ลินลี่  รัศมีมณฑล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-สกุล : นางวิไลลักษณ์  ใฝจันทึก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑาธิป  แกล้วทนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-สกุล : นางรุจิรา  แสงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ 
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวอังคนางค์  กกแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-สกุล : นางอรพินท์  กิตติมานะรัศมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-สกุล : นางสาวโฉมยง  แก้วคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-สกุล : นายอรรถพล  ศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-สกุล : นายจิระศักดิ์  เตะหมัดหมะ
ตำแหน่ง : กรรมการชื่อ-สกุล : นางสาววริษา  รุกขสุคนธ์
ตำแหน่ง : เลขานุการให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารภารกิจขอสำนักร่วมกับผู้อำนวยการ
2. วิเคราะห์ จัดทำ และบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานประจำปี
3.ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี
   และรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของรายงานผลรายไตรมาศต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
4. จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี (SAR) และควบคุมการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาิวิทยาลัยและสำนัก
5 .วิเคราะห์ บริหารความเสี่ยง และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน
6 .วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในและภายนอกสำนัก เช่น
    การใช้รถ บุคลากร และอาคารสถานที่ ฯลฯ
7. ส่งเสริม พัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ และคุณลักษณะตามค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย
8. ส่งเสริมการดำเนินงานในสำนักโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
9. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อการพัฒนาสำนัก

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467