ภาพประจำปีการศึกษา 2555
         
   
  ประชุมกรรมการสภาครั้งที่2/2555
ณ ห้องสมุย อาคารสุราษร์ธานี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ
 
         
   
  Merry Christmas and Happy
New Year 2020
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม Blue Ocean อาคารคณะบริหารธุรกิจ
โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart day ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ประชุมคณะกรรมการสภา
ครั้งที่ 1/63
วันที่ 25 มีนาคม 2563 ห้องประชุมชลาทัศน์
มหาวิทยาลัย?หาดใหญ่
 
         
     
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
ท่านอาจารย์ ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบุญญาราม (วัดแลแหล)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

   
         
         
         
         
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467