โครงการธนาคารขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ณโรงเรือนธนาคารขยะ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

 
ท่านผู้รับใบอนุญาต ท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีตั้งศาลเจ้าที่
ณ ศาลาเรือนไทย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
การประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2560
ณ ห้องประชุมนิพนธ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 20 เมษายน 2560
 
 
         
 
 
 
โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบ 20 ปี ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 9 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประชุมความร่วมมือกับ เทศบาลตำบลบางเหรียง
เรื่อง การพัฒนาชุมชนสีเขียว
วันที่ 3 เมษายน 2560
ณ เทศบาลตำบลบางเหรียง
การประชุมคณะกรรมการสภาม
หาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1
ณ ห้องนิพนธ์ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 17 มีนาคม 2560
 
     
 
.........ข่าววงการศึกษา
         
 
 
 

ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการกระจายอำนาจฯ 

พัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่าย
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
         
 
 
   
     
 

 

การประกันภัยอุบัติเหตุ
อักษรย่อของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
eKM สำนักงานอธิการบดี
กฎหมายแรงงานเบื้องต้น
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ประกันสังคม


 
 
 

....

 
 
คนดี ม.หาดใหญ่ทั้งหมด >>   
 
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467