การประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ครั้งที่ 3/2562
ณ ห้องประชุมนิพนธ์ บุญญภัทโร อาคารคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 18 กันยายน 2562
 
โครงการ HU Big Cleaning Plus Health and Heart day ครั้งที่ 28
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การนำเสนอแผนปฏิบัติงาน 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมสมุย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 
         
 
 
  โครงการผู้บริหารพบนักศึกษาระดับสถาบัน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมป่าตอง

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 22 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปี 2562
วันที่ 9 เมษายน 2562
ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป

ประชุมบุคลากร เพื่อรับนโยบายสำคัญ จากคณะผู้บริหาร ตลอดจนรับทราบข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ

 
     
 
........บอร์ด eKM ของสำนักงานอธิการบดี
         
 
 
 

 

   
         
         
 

 
         

 

การประกันภัยอุบัติเหตุ
อักษรย่อของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
eKM สำนักงานอธิการบดี
กฎหมายแรงงานเบื้องต้น
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
หนังสือขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
ประกันสังคม


 
 
 

... .

 
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467