การประชุม "การพัฒนาชุมชนสีเขียว
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
ในเทศบาลตำบลบางเหรียง
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
วันที่ 22 มีนาคม 2561
ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 16 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมนิพนธ์ยุญภัทโร
 
อบรมการเพาะพันธุ์กล้าป่าชายเลน ให้กับปราชญ์ชุมชน และโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางเหรียง
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลบางเหรียง จังหวัดสงขลา
 
         
 
 
 
พิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 18
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
โรงเรียนเอกชน จ.สงขลา
วันที่ 16 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ร่วมประชุมกับคณะส่วนล่วงหน้า
เพื่อเตรียมพิธีประทานปริญญาบัตร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสมุย (3202)

 
     
 
 

การประกันภัยอุบัติเหตุ
อักษรย่อของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
eKM สำนักงานอธิการบดี
กฎหมายแรงงานเบื้องต้น
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ประกันสังคม


 
 
 

... .

 
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467