พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครง
การปลูกป่าชายเล (ป่าไม้ริมเล)
บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขล
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ประชุมเพื่อรับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2560
วันที่ 9 มกราคม 2561
ณ Blue Ocean Hallมหาวิทยาลัยหาดใหญ
 

อบรมการเพาะพันธุ์กล้าป่าชายเลน ให้กับปราชญ์ชุมชน และโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางเหรียง
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลบางเหรียง จังหวัดสงขลา
 
         
 
 
 
ทำดีที่บางเหรียง ปลูกต้นไม้ป่าชายฝั่ง จำนวน 500 ต้น ในพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และวิทยาลัย
เทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
ร่วมทอดกฐิน ณ วัดกะพังสุริน จ.ตรัง
และ วัดดอนเค็ด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
พิธีเปิดร้านค้าสะดวกซื้อ 7-11 สาขาม.หาดใหญ่ เมื่อวันที่
19 กันยายน 2560
 
     
 
 

การประกันภัยอุบัติเหตุ
อักษรย่อของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
eKM สำนักงานอธิการบดี
กฎหมายแรงงานเบื้องต้น
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ประกันสังคม


 
 
 

... .

 
 
คนดี ม.หาดใหญ่ทั้งหมด >>   
 
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467