HU Big Cleaning Plus Health and Heart Day ครั้งที่ 27
วันที่ 7 มกราคม 2562 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
และคณะกรรมการ
ประชุมเตรียมการพร้อมตรวจเยี่ยม
พื้นที่แปลงผักปลอดสารพิษและ
โรงเรือนเพาะชำเห็ดนางฟ้าเห็นแครง
วันที่ 16 มกราคม 2562
ณ พื้นที่การเกษตรอินทรีย
กิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติก
ตามโครงการการจัดการขยะ โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
ณ ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา

 
         
 
 
  พิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 18
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
โรงเรียนเอกชน จ.สงขลา
วันที่ 16 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ร่วมประชุมกับคณะส่วนล่วงหน้า
เพื่อเตรียมพิธีประทานปริญญาบัตร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสมุย (3202)

 
     
 
 

การประกันภัยอุบัติเหตุ
อักษรย่อของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
eKM สำนักงานอธิการบดี
กฎหมายแรงงานเบื้องต้น
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
หนังสือขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
ประกันสังคม


 
 
 

... .

 
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467